Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych oraz hydrantów podziemnych ppoż.

 

 

Szczecin, dn. 2009-12-16

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych oraz hydrantów podziemnych ppoż.”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.           aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczające zaoferowane produkty do kontaktu z woda pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1 i nr 2.;

 

6.2.           deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1 i nr 2;

 

6.3.           karty katalogowe producenta dla zaoferowanego wyrobu z wyszczególnieniem rozwiązań techniczno-materiałowych – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1 i nr 2;

 

6.4.           aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością producenta ISO 9001 w zakresie produkcji obejmującej przedmiot zamówienia z zadania nr 1 lub zadania nr 2 wydany przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej będącej sygnatariuszem porozumień EA MLA, IAF MLA - dotyczy wszystkich producentów wymienionych w formularzu nr 1 w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2.

 

6.5.           aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w ochronie ppoż. wydany przez Centrum Naukowo – Badawcze w Józefowiedotyczy zadania nr 2

 

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489-88-14; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2010r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 21.01.2010r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 10.000 zł, na zadanie  nr 2 – 10.000 zł, - należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

14. Kryterium oceny cena za zadanie nr 1 poz. 1 -  12 - 92% ; poz. 13 - 22 - 8%, cena za zadanie nr  2  poz. 1 - 3 – 100%

 

15. Termin związania ofertą – 60 dni

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 62KB) 2009-12-22 11:46:58 62KB 417 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZALACZNIK_NR_1_UMOWA.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:47:21 119KB 333 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:48:47 83.KB 430 razy
3 FORMULARZ_NR_1.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:48:17 115KB 461 razy
4 ZALACZNIK_NR_2_WZOR_DEKLARACJI_ZGODNOSCI.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:47:40 75.KB 420 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:46:58 284KB 363 razy
6 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-22 11:48:34 164KB 438 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedAo_na_pytania_zasuwy_i_hydranty_3_ogA_lne_-_internet.pdf (PDF, 128KB) 2010-01-15 14:35:28 128KB 536 razy
2 SIWZ_po_modyfikacji_-_2.pdf (PDF, 285KB) 2010-01-15 14:36:05 285KB 434 razy
3 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 285KB) 2010-01-07 14:56:03 285KB 410 razy
4 odpowiedz_na_pytania_zasuwy_i_hydranty_4_ogolne_internet.pdf (PDF, 95.KB) 2010-01-18 09:23:05 95.KB 390 razy
5 odpowiedz_na_pytania_zasuwy_i_hydranty_2_ogolne.pdf (PDF, 100KB) 2010-01-14 11:34:08 100KB 399 razy
6 odpowiedz_na_pytania_zasuwy_i_hydranty_ogolne_-_internet.pdf (PDF, 125KB) 2010-01-07 14:56:33 125KB 530 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 33.KB) 2010-04-30 08:45:03 33.KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-12-2009 11:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-04-2010 08:45:03