Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica w Szczecinie

 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. : „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem budowlano-wykonawczym,   czasową organizacją ruchu i przedmiarami robót można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwikszczecin.pl lub zapoznać się powyższą dokumentacją w siedzibie Zamawiającego
w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 800¸1400.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Damian Głowacki tel. ( 091) 442 – 62 - 09
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia do 31.07.2010 r.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykażą się wykonaniem co najmniej  200 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 300 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 200 metrów.
           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Sekretariacie pokój nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 16.12.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar_robot.zip (ZIP, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-30 07:36:30 268KB 255 razy
2 Projekt_organizacji_ruchu.zip (ZIP, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-30 07:35:54 2.4MB 221 razy
3 SIWZ_Sciegiennego.doc (DOC, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-30 07:30:58 377KB 267 razy
4 Projekt_budowlano_wyk.zip (ZIP, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-30 07:33:32 3.2MB 206 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odp._na_pytania_A_ciegiennego_II.doc (DOC, 29.KB) 2009-12-09 09:53:13 29.KB 385 razy
2 Odp._na_pytania_Sciegiennego.doc (DOC, 30.KB) 2009-12-03 14:24:24 30.KB 400 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 27KB) 2010-02-22 10:37:19 27KB 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-11-2009 07:30:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Głowacki 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 22-02-2010 10:38:27