Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dunikowskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
„Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dunikowskiego w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego
     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym
     sieci i czasową organizacją ruchu na czas budowy w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318,
     w godzinach 800¸1400   
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Katarzyna Lipiec tel. ( 091) 442 – 62 - 43
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia do 30.08.2010 r.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 roboty z zakresu renowacji kanałów z zastosowaniem wykładziny CIPP.
 Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Sekretariacie nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 27.11.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_budowlany.zip (ZIP, 594KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 11:45:41 594KB 142 razy
2 Projekt_organizacji_ruchu.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 11:45:47 10.MB 122 razy
3 SIWZ-Dunikowskiego.doc (DOC, 371KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 11:40:08 371KB 151 razy
4 Przedmiar.zip (ZIP, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 11:46:04 225KB 152 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 29.KB) 2009-11-23 10:59:08 29.KB 393 razy
2 odp._na_pytania.doc (DOC, 44KB) 2009-11-18 15:00:05 44KB 426 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynik_przetargu.doc (DOC, 25KB) 2009-12-07 07:08:15 25KB 411 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-11-2009 11:40:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-12-2009 07:13:06