Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Szczecinie ”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl  
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska tel. ( 091)  442 – 62 - 58
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
4. Proponowany termin wykonania zamówienia do 31.05.2010 r.  
5. Opis warunków zamówienia:
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 roboty z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. min.0,20 m.
      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.11.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 16.11.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości2 850 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 418KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:16:37 418KB 158 razy
2 Informacja_-_bioz.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:24:28 86.KB 159 razy
3 Profil.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:25:28 93.KB 175 razy
4 organizacja_ruchu.zip (ZIP, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:26:13 2.7MB 138 razy
5 Opis_techniczny_do_projektu.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:24:52 118KB 171 razy
6 Plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:27:07 6.6MB 155 razy
7 Przedmiar.pdf (PDF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-27 07:26:00 64.KB 181 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu.doc (DOC, 26KB) 2009-11-27 13:23:46 26KB 437 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-10-2009 07:16:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-12-2009 07:12:19