Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 203.418.000 zł., adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 412.000 € pt. :
” Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie ”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe.
1.            Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ, który jest integralną częścią SIWZ.
2.         Termin wykonania zamówienia.
Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż  2  miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych zamówieniem dostaw i usług.
3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :
a)      ofertę warunków wykonania zamówienia (formularz nr 1);
b)      oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);
c)      aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis  z  Krajowego Rejestru Sądowego;
d)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
e)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;
f)        aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt. 4.2.6. rozdziału III SIWZ ;
g)      referencje, Deklaracje Zgodności, o których mowa w  pkt. 4.4 rozdziału III SIWZ ;
h)      wypełniony FORMULARZ nr 3 ;
i)        dowód wniesienia wadium ;
j)        opis przedmiotu oferty : oferowany sprzęt, konfiguracja, parametry, sposób realizacji .
 
Uwaga:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.
4.            W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.
5.       Wadium  
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł. przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,
do dnia : 16. 10. 2009 r. do godz. 12.30 Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
6.         Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :
Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228, e?mail : ewakol@zwik.szczecin.pl
7.                  SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.
8.         Oferty należy składać w terminie do dnia 16. 10. 2009 r. do godz. 12 30 w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy  ul.  M. Golisza 10   w Szczecinie.
9.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 16. 10. 2009 r. o godz. 13 00 w  siedzibie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana Golisza 10 w  Szczecinie w sali   nr 321.
10.       Kryterium oceny : cena 100 %
11.       Termin związania ofertą : 60 dni.
12.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf (PDF, 43.KB) 2009-10-08 13:20:53 43.KB 442 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SZCZEGA_A_OWY__OPIS__PRZEDMIOTU__ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:20:14 25.KB 186 razy
2 OPIS_uslug_i_wymagan.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:19:12 40.KB 212 razy
3 wzor_umowy_dostawa_sprzetu_komputerowego.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:20:24 73.KB 176 razy
4 IloA_ci_i_drobiazgi.pdf (PDF, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:18:55 21.KB 211 razy
5 cechy_legalnosci_licencji__zal_nr4_do_umowy.pdf (PDF, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:18:40 23.KB 218 razy
6 Miejsca_dostaw.pdf (PDF, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:19:04 19.KB 191 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:19:40 153KB 210 razy
8 zal_5_do_umowy_MS_EXCEL__Wykaz_dostarczanego_sprzA_tu.pdf (PDF, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:20:32 19.KB 221 razy
9 parametry_6_10_09.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:19:25 127KB 249 razy
10 formularze.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:18:47 40.KB 193 razy
11 ZaA_A_cznik__nr__5__do__umowy.pdf (PDF, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-08 13:20:41 18.KB 171 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 23KB) 2009-12-17 11:55:33 23KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 08-10-2009 13:18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-12-2009 11:56:48