Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie  prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publiczn
ych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy licząc dni od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2009

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań – 6:

Zadanie nr 1 – oleje do silników i układów maszyn, i pojazdów

Zadanie nr 2 – smary do układów maszyn i pojazdów

Zadanie nr 3 – płyny eksploatacyjne do maszyn i pojazdów

Zadanie nr 4 – środki konserwacyjne do maszyn pojazdów

Zadanie nr 5 – oleje i smary marki JCB

Zadanie nr 6 – oleje i inne środki chemiczne marki CATERPILLAR

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2009r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.    Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 1.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto
w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

Na pozostałe zadania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.    Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_oleje_2009.doc (DOC, 52.KB) 2009-09-30 10:30:19 52.KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_oleje_2009.pdf (PDF, 224KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-30 10:30:45 224KB 306 razy
2 umowa_na_oleje_wzA_r.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-30 10:30:59 111KB 271 razy
3 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-30 10:30:30 77.KB 295 razy
4 FORMULARZ_NR_1_oleje_2009.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-30 10:30:01 124KB 322 razy
5 FORMULARZ_NR_2_oleje_2009.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-30 10:30:19 100KB 297 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_oleje_2009_.doc (DOC, 35KB) 2009-12-17 14:34:06 35KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-09-2009 10:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 30-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-12-2009 07:01:00