Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa instalacji neutralizacji chloru w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„Przebudowa instalacji neutralizacji chloru w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie   

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia podaje Oferent w miesiącach od dnia podpisania umowy.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wybudowali w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania instalację do neutralizacji chloru o zdolności neutralizacji co najmniej 2000 kg chloru.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10. 2009r. do godz. 945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 29.09.2009r. o godz. 10 00 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 50 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet_+_tabllica_instalacja_neutralizacji_chloru.doc (DOC, 31KB) 2009-09-29 14:17:54 31KB 413 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__Instalacji_unieszkodliwiania_chloru.doc (DOC, 413KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-29 14:17:54 413KB 305 razy
2 Program_Funkc-Uzytk.-Chlor-Miedwie.doc (DOC, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-29 14:26:45 15.MB 303 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_neutralizacja_chloru_internet.doc (DOC, 28KB) 2009-10-16 13:28:57 28KB 529 razy
2 SIWZ_rozdz.3_p.6.3.1.doc (DOC, 24.KB) 2009-10-13 11:24:39 24.KB 410 razy
3 OdpowiedAona_pytania_do_SIWZ_neutralizacja_chloru_internet.doc (DOC, 24KB) 2009-10-23 09:36:00 24KB 555 razy
Wynik postępowania
1 wynik_2.doc (DOC, 19.KB) 2009-12-04 12:58:12 19.KB 404 razy
2 wynik_1.doc (DOC, 20KB) 2009-12-04 12:56:08 20KB 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-09-2009 14:17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 29-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-08-2015 13:36:47