Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

 OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

W SZCZECINIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić  następujące dokumenty:

 

a)     aktualne zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawione w 2009r. potwierdzające, że Wykonawca przestrzega zasad wdrożonego systemu HACCP;

b)     aktualny protokół badania laboratoryjnego lub wynik badania laboratoryjnego lub  świadectwo jakości, potwierdzony przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub Inspektorat Weterynarii lub laboratorium wewnętrzne producenta lub inne uprawnione laboratorium dla każdego zaoferowanego produktu wystawiony w 2009r. potwierdzający zgodność zaoferowanych produktów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279) – zalecane

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489-88-11; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.10.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

 

12. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 08.10.2009r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324.

 

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14. Kryterium oceny: cena - 100%

 

15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 54KB) 2009-09-17 14:58:39 54KB 409 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+f1+f2+f3+umowa_p.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-17 14:58:39 259KB 151 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze.doc (DOC, 27.KB) 2009-10-23 09:34:31 27.KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-09-2009 14:58:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 17-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 23-10-2009 09:34:31