Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW


Szczecin, dn. 2009-09-14

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW ”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

wzór deklaracji zgodności z PN - EN 206 - 1 wystawioną przez producenta - dotyczy

wszystkich produktów wymienionych w poz.1 - 5 formularza nr 1 oferty warunków

wykonania zamówienia

 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.10.2009r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 - 324

 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 1. Kryterium oceny: cena - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 55KB) 2009-09-16 14:35:22 55KB 451 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_nowy_na_betony_+_oA_wiadczenia_+_formularz_+_umowa.pdf (PDF, 305KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 14:53:57 305KB 47 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 37KB) 2009-10-08 14:53:20 37KB 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-09-2009 14:35:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-10-2009 07:28:15