Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ELEMENTÓW AUTOMATYKI, ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA, PRZEWODÓW I KABLI ENERGETYCZNYCH ORAZ DOSTAWA WYŁĄCZNIKÓW MOCY

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA ELEMENTÓW AUTOMATYKI, ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA, PRZEWODÓW I KABLI ENERGETYCZNYCH ORAZ DOSTAWA WYŁĄCZNIKÓW MOCY”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publiczn
ych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy zadania nr 1 - 7
2.            Termin realizacji zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy zadanie nr 8
 
3.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ
 
4.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
 
5.           Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2009
 
7.           Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.           Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Liczba zadań – 8
 
9.           Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10.       Oferty należy składać w terminie do dnia 05.10.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324
 
12.       Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 1.500,00 zł; zadanie nr 2 – 1 800,00 zł; zadanie nr 3 – 1.700,00 zł; zadanie nr 6 – 1.400,00 zł; zadanie nr 7 – 1.400,00 zł; zadanie nr 8 – 2.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na zadanie nr 4 i nr 5
 
13.       Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%
 
14.       Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 51.KB) 2009-09-16 12:35:23 51.KB 485 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Umowa_dla_czA_A_ci_124567.pdf (PDF, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:34:57 159KB 197 razy
2 Umowa_dla_czA_A_ci_3_zamA_wienia.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:34:33 108KB 195 razy
3 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:33:48 110KB 222 razy
4 SIWZ-elektryka_2009.pdf (PDF, 328KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:34:10 328KB 135 razy
5 formularz_nr_1.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:33:23 115KB 433 razy
6 Umowa_na_zadanie_nr_8.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:35:10 103KB 200 razy
7 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-16 12:33:38 120KB 209 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_internet.doc (DOC, 31KB) 2009-11-10 13:48:25 31KB 441 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-09-2009 12:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-12-2009 07:15:57