Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie połączenia magistrali światłowodowej relacji ZPW Miedwie - PW Kijewo z linią światłowodową relacji pompownia P2 - OŚ "Zdroje"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
 
„Wykonanie połączenia magistrali światłowodowej relacji ZPW Miedwie -    PW Kijewo z linią światłowodową relacji pompownia P2 - OŚ „Zdroje”
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 lub pocztą oraz pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.zwik.szczecin.pl (załączniki mapowe do odbioru w siedzibie Zamawiającego).
 
2. Koszt udostępnienia materiałów: nieodpłatnie.
 
3. Upoważnieni do kontaktów z wykonawcami:
w sprawach formalnych - P. Elżbieta Jędrzejczyk – tel.   091 – 44 - 26 -153,
w sprawach merytorycznych – P. Krzysztof Smyczak, tel. 091 - 48 – 98 – 845.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
 
5. Termin wykonania zamówienia:
-     proponowany przez Zamawiającego –   5 m-cy od dnia podpisania umowy.
 
6. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,
b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym - obie w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta oraz uprawniają do kierowania robotami w powyższym zakresie,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się wykonaniem w latach 2004-2009 co najmniej 3 robót polegających na ułożeniu światłowodów o wartości min. 100 000,- zł brutto każda. 
           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.
 
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.
 
8. Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto.
 
9. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2009r. do godz. 10.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
 
10. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 17.08.2009r. o godz. 10,15 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
 
11. Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.zm. ) na podstawie art. 133 ust.1 w zw. art.132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_-_internet.doc (DOC, 35KB) 2009-07-29 11:44:09 35KB 501 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_3.doc (DOC, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-29 12:12:07 1.4MB 66 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_4.jpg (JPG, 482KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-29 12:12:37 482KB 51 razy
3 SIWZ_A_wiatA_owA_d_Zwierzyniecka_II.doc (DOC, 354KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-29 11:44:09 354KB 75 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi_-_ogloszenie-swiatlowod.doc (DOC, 28KB) 2009-08-13 14:25:22 28KB 627 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_-_internet.doc (DOC, 26KB) 2009-09-01 09:08:25 26KB 480 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-07-2009 11:44:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jędrzejczyk 29-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 01-09-2009 09:08:25