Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWLANYCH

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWLANYCH”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
 
3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2
 
9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2009r.o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324
 
12. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
13. Kryterium oceny: cena - 100%
 
14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 51KB) 2009-07-24 08:53:13 51KB 572 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_+formularze_i_umowa_-_FARBY_2009_do_PDF.pdf (PDF, 422KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:53:13 422KB 51 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 37.KB) 2009-09-07 14:26:36 37.KB 531 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-07-2009 08:53:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-09-2009 14:26:36