Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO SPALINOWEGO

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:
 
„DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO SPALINOWEGO”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy
 
2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ
 
3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2009
 
7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489 88 47; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324
 
12.    Wadium w wysokości 2.400 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
13.    Kryterium oceny: kryterium 1 - cena brutto – 70%, kryterium 2 – ocena techniczna – 30%
 
14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_2009.doc (DOC, 50.KB) 2009-07-24 08:50:56 50.KB 501 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Umowa.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:50:14 108KB 135 razy
2 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:49:42 102KB 136 razy
3 FORMULARZ_NR_1.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:49:19 79.KB 181 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:50:02 241KB 190 razy
5 Wymagania.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:50:29 124KB 166 razy
6 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:49:32 113KB 156 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 FORMULARZ_NR_2_wersja_II_po_modyfikacji.pdf (PDF, 113KB) 2009-08-13 12:09:25 113KB 787 razy
2 pismo_wyjasniajace_-_internet.doc (DOC, 33.KB) 2009-07-31 09:47:08 33.KB 452 razy
3 Umowa_wersja_II_po_modyfikacji.pdf (PDF, 108KB) 2009-08-13 12:09:00 108KB 475 razy
4 pismo_pytania_i_odpowiedzi_II_-_internet.doc (DOC, 53.KB) 2009-08-13 12:08:14 53.KB 465 razy
5 SIWZ_wersj_II_po_modyfikacji.pdf (PDF, 241KB) 2009-08-13 12:08:38 241KB 535 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_-_uniewaznienie.doc (DOC, 31.KB) 2009-08-25 12:17:15 31.KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-07-2009 08:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-08-2009 09:45:25