Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO


 

 

Szczecin, dn. 2009-07-22

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

6.1. deklarację zgodności z obowiązującą normą PN-EN 545 wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dla zaoferowanych wyrobów - dotyczy zadania nr 1
i zadania nr 2

 

6.2. aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający zaoferowane wyroby do kontaktu z wodą pitną - dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489-88-10; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

 

  1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2009r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok.
   nr 321 - 324

 

  1. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 - 1.000 zł, na zadanie nr 2 - 6.000 zł, - należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

  1. Kryterium oceny cena za zadanie nr 1 poz. 1 - 6 - 95%,, poz. 7 - 12 - 5%, cena za zadanie nr 2 poz. 1 - 68 - 95%, poz. 69- 146 - 5%

 

  1. Termin związania ofertą - 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+F1+F2+F3+umowa.pdf (PDF, 352KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-23 14:58:47 352KB 51 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE_KONCOWE_O_WYNIKU.doc (DOC, 24KB) 2009-09-07 13:39:53 24KB 430 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-07-2009 14:58:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-09-2009 13:39:53