Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Warsztatowa, Żeliwna, Chojnicka, Wieluńska, Bronowa i Brzeżańska w Szczecinie

   O G Ł O S Z E N I E  O PRZETARGU
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Warsztatowa, Żeliwna, Chojnicka, Wieluńska, Bronowa i Brzeżańska  w Szczecinie”
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać a także zapoznać się z dokumentacją projektową  w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,
2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  
3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz tel. ( 091) 442 62 11
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Termin wykonania zamówienia podaje Oferent w miesiącach od dnia przekazania placu budowy..
6. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b )  wybudowali w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania kanały sanitarne w miejskich ulicach, długości nie mniejszej niż 1000 m., wartości nie mniejszej niż 1.0 mln.
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.07.2009r. do godz. 945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 27.07.2009r. o godz. 10 00 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 31KB) 2009-07-07 08:50:07 31KB 442 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__kanalizacja_w_ul_Podjuch_etap_I_etap_II.doc (DOC, 375KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:50:07 375KB 94 razy
2 zalaczniki_w_formacie_PDF.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-10 12:15:13 13.MB 68 razy
3 przetarg.zip (ZIP, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:59:32 1.8MB 71 razy
4 odtworzenie_organizacja.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:58:01 17.MB 61 razy
5 przetarg_pliki_.zip (ZIP, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:59:32 99.KB 56 razy
6 odtworzenie_organizacja_.zip (ZIP, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:58:01 2.6MB 66 razy
7 WARSZTATOWA_ETAP1.zip (ZIP, 924KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:59:32 924KB 63 razy
8 (przetarg_pliki.zip (ZIP, 207KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-07 08:51:10 207KB 74 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 OdpowiedA__na_pytanie__przetargu_Podjuchy_(zwA_A_ki_lub_pA_yty).internet.doc (DOC, 22.KB) 2009-07-21 07:28:34 22.KB 413 razy
2 OdpowiedA__na_pytania_Nawierzchnia_drogi_Podjuch_internet.doc (DOC, 25KB) 2009-07-21 07:28:20 25KB 386 razy
3 wyjasnienie_oplata_za_zajecie_pasa_drogowego.doc (DOC, 23.KB) 2009-07-15 07:21:20 23.KB 399 razy
4 10002.jpg (JPG, 616KB) 2009-07-21 11:14:26 616KB 464 razy
5 10001.jpg (JPG, 514KB) 2009-07-21 11:13:56 514KB 461 razy
6 odpowiedz_na_pytanie_Warsztatowa_Podjuchy_internet.doc (DOC, 27KB) 2009-07-21 11:15:09 27KB 769 razy
7 odpopwiedA__na_pytanie_MAZUR.doc (DOC, 29.KB) 2009-07-17 12:03:46 29.KB 829 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 23.KB) 2009-08-14 08:30:10 23.KB 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-07-2009 08:50:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-08-2009 08:31:07