Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA ZESPOŁÓW POMPOWYCH DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "MIEDWIE" I DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "POMORZANY"

 Szczecin 2009-05-28
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:
 
„DOSTAWA ZESPOŁÓW POMPOWYCH DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE” I DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „POMORZANY””
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy
 
2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ
 
3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2009
 
7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Liczba zadań - 2
 
9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324
 
12.    Wadium w wysokości: zadanie nr 1 (pompy Q=2600) – 10.000,00 zł; zadanie nr 2 (pompa Q=1300) – 5.000,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
13.    Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%
 
14.    Termin związania ofertą – 60 dni.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_pompy_2009.doc (DOC, 50.KB) 2009-06-01 11:06:45 50.KB 439 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_formularze_i_wzA_r_umowy.zip (ZIP, 683KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-06-01 11:06:45 683KB 96 razy
Wynik postępowania
1 pismo_o_wyniku_pompy_2009_.doc (DOC, 33KB) 2009-09-15 12:59:45 33KB 470 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-06-2009 11:06:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 01-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-09-2009 12:59:45