Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od daty zawarcia umowy odnośnie zadania nr 2 i zadania nr 4 (wagi analityczne i spektrofotometr) oraz do 30 dni od daty zawarcia umowy odnośnie zadania nr 1 (redestylator), zadania nr 3 (komparator barwy), zadania nr 5 (mętnościomierz) i zadania nr 6 (konduktometr)

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2009

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Liczba zadań - 6

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 13.05.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2009r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 (redestylatory) – 500,00 zł; zadanie nr 2 (wagi analityczne) – 550,00 zł; zadanie nr 3 (komparator barwy) – 300,00 zł; zadanie nr 4 (spektrofotometr) - 1.200 zł; zadanie nr 5 (mętnościomierz) – 400,00 zł; zadanie nr 6 (konduktometr) – 200,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13.   Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_sprzA_t_2009.doc (DOC, 52KB) 2009-04-21 14:43:26 52KB 456 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_3.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-21 14:45:04 103KB 79 razy
2 FORMULARZ_NR_1_sprzA_t_2009.pdf (PDF, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-21 14:44:32 221KB 98 razy
3 SIWZ_sprzA_t_lab_2009_.pdf (PDF, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-21 14:43:26 229KB 113 razy
4 FORMULARZ_NR_2_sprzA_t_lab_2009.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-21 14:44:52 113KB 101 razy
5 Umowa_na_sprzet_wzor_.pdf (PDF, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-22 09:53:36 156KB 78 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_sprzet_2009_ogA_oszenie_I.doc (DOC, 31KB) 2009-05-11 12:31:41 31KB 543 razy
Wynik postępowania
1 pismo_o_wyniku_ogA_lne_ogA_oszenie_.doc (DOC, 35KB) 2009-07-01 09:42:25 35KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-04-2009 14:43:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 01-07-2009 09:42:25