Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW, ORAZ RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH ORAZ Z BRĄZU

 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:
 
„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW, ORAZ RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH ORAZ Z BRĄZU”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
 
3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawia następujące dokumenty:
 
1)        aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyroby do kontaktu z woda pitną - dotyczy zadania nr 1 i nr 2.
2)        wzór deklaracji zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawicielaa w przypadku produktów na które nie ma ustanowionej polskiej normy wzór deklaracji zgodności z aprobatą techniczną COBRTI INSTAL lub inną notyfikowaną jednostkę certyfikującą wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela- dotyczy zadania nr 1, nr 2.
 
7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489 88 47; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2
 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
11. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2009r.o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 – 324
 
13. Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, na zadanie nr 2 – 500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin
nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
14. Kryterium oceny: cena - 100%
 
15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+F1+F2+F3+umowa_ocynki.pdf (PDF, 382KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-10 07:30:01 382KB 53 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie.doc (DOC, 26.KB) 2009-05-06 09:09:13 26.KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-04-2009 07:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 10-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-05-2009 09:09:13