Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tkacka - Łaziebna oraz ul. Ofiar Oświęcimia - Staszica - Kadłubka w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tkacka – Łaziebna oraz ul. Ofiar Oświęcimia – Staszica – Kadłubka
w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 800¸1400 lub za zaliczeniem pocztowym 
2. Koszt udostępnienia materiałów : 240 zł
3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Damian Głowacki tel. ( 091) 442 – 62 - 09
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Termin wykonania zamówienia 6 miesięcy.
6. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykażą się wykonaniem co najmniej  500 metrowego odcinka sieci wodociągowej z rur z PE o średnicy co najmniej 110 mm oraz budową co najmniej 400 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy co najmniej 200 mm. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji, gdy suma wykonanych odcinków na różnych zadaniach wyniesie co najmniej 500 metrów dla sieci wodociągowej i 400 metrów dla sieci kanalizacyjnej.
           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 02.04.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 02.04.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 60 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 
 

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 31.KB) 2009-04-06 14:34:42 31.KB 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-03-2009 11:45:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Głowacki 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-04-2009 14:34:57