Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Nasypowej i Gradowej w Szczecinie

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Nasypowej i Gradowej w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać a także zapoznać się z dokumentacją projektową   w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia 30.08.2009r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wybudowali w okresie czterech lat przed wszczęciem postępowania kanał sanitarny z rur kamionkowych w miejskiej ulicy, długości nie mniejszej niż 100 m. 

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2009r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 16.03.2009r. o godz. 10 15 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet_+_tabllica_Nasypowa_i_Gradowa.doc (DOC, 31KB) 2009-02-26 08:37:38 31KB 466 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Mapy_-_nasypowa.zip (ZIP, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:17 1.4MB 37 razy
2 Przedmiar_robot_-_nasypowa.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:05 78.KB 69 razy
3 SIWZ_-Nasypowa._Gradowa,doc.doc (DOC, 396KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:37:38 396KB 60 razy
4 Projekt_bud-wyk_-_ul._Gradowa.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:17 1.0MB 38 razy
5 Przedmiar_robot_-_gradowa.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:37:51 50.KB 68 razy
6 przedmiar_robot_-_gradowa_-_organizacja_ruchu.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 09:59:56 173KB 87 razy
7 przedmiar_robot_-_Ustowska_Nasypowa_-_organizacja_ruchu.pdf (PDF, 222KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:57:09 222KB 68 razy
8 wtornik_-_ul._gradowa.zip (ZIP, 342KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:17 342KB 40 razy
9 Projekt_wykonawczy_-_nasypowa.zip (ZIP, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:17 1.5MB 54 razy
10 Projekt_budowlany_-_nasypowa.zip (ZIP, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-26 08:38:17 1.1MB 38 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania.doc (DOC, 27.KB) 2009-03-12 07:26:30 27.KB 458 razy
2 odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 25.KB) 2009-03-10 13:54:31 25.KB 465 razy
3 Gradowa,_Nasypowa_odpowiedz_na_pytanie.doc (DOC, 21.KB) 2009-03-05 10:32:58 21.KB 484 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 23.KB) 2009-04-09 13:33:41 23.KB 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-02-2009 08:37:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 26-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-04-2009 13:33:41