Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od OSK Dzielnicowa i od PSK Rolna - Zielna do ul. Światowida w Szczecinie

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od OSK Dzielnicowa i od PSK Rolna – Zielna    do ul. Światowida  w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317 w godzinach 9,00 – 14,00 lub pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl ( oprócz projektu organizacji ruchu)
2. Koszt udostępnienia materiałów  -  45 zł 
3. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska tel. ( 091) 442 – 62 - 58
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Proponowany termin wykonania zamówienia do 30.08.2009 r. z tym, że termin wykonania kanalizacji na terenie ogródków działkowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
6. Opis warunków zamówienia:
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 robót z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP lub PVC o średnicy min. 300 mm.
      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 03.03.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości50 000 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_budowlany.zip (ZIP, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 13:59:48 1.5MB 24 razy
2 Przedmiar_robot.zip (ZIP, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 13:58:41 97.KB 65 razy
3 Mapy.zip (ZIP, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 13:58:24 4.6MB 33 razy
4 SIWZ_-__21.01.2008-_nowe_zabezpieczenie_budowa_kolektora.zip (ZIP, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 13:38:32 152KB 47 razy
5 Projekt_wykonawczy.zip (ZIP, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 14:06:17 2.2MB 30 razy
6 Porozumienie_z_ogrodami_im_Chrobrego.doc (DOC, 49KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-16 14:11:59 49KB 62 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 projekt-odpowiedz_ZIELNA.doc (DOC, 29KB) 2009-02-23 11:00:15 29KB 413 razy
Wynik postępowania
1 wynik_przetargu.doc (DOC, 32KB) 2009-04-07 10:43:01 32KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-02-2009 13:23:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 16-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 22-03-2012 12:42:33