Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 euro pod nazwą:
 
„DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy
 
1.            Termin realizacji zamówienia – 21 dni od daty zawarcia umowy
 
2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.
 
3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5          Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  
       wykonawca przedstawia następujące dokumenty:
 
a)      aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyroby do kontaktu z wodą pitną.
 
b)      deklarację zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 
6.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 
7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie
internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp
 
8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18
 
9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
11. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego pok. 124
 
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2009r.o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324
 
13. Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
 
14. Kryterium oceny: cena - 100%
 
15. Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+F1+F2+F3+umowa.pdf (PDF, 324KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-02 08:46:36 324KB 61 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedA__na_pytania_-_internet.doc (DOC, 29.KB) 2009-02-17 11:19:25 29.KB 425 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc (DOC, 23KB) 2009-03-10 11:54:00 23KB 511 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-02-2009 08:46:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-03-2009 11:54:00