Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I NAPRAWY GAŚNIC, AGREGATÓW GAŚNICZYCH I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I NAPRAWY GAŚNIC, AGREGATÓW GAŚNICZYCH I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

7.        Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Norbert Karbownik - tel: 0607 671 672; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18.

 

8.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 04.02.2009r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2009r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%.

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 40.KB) 2009-01-19 14:41:26 40.KB 424 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ+F1+F2+F3+UMOWA.pdf (PDF, 336KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-19 14:41:49 336KB 33 razy
2 zalacznik_nr_2_Wykaz_gasnic_z_lokalizacja.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-19 14:43:50 133KB 58 razy
3 zalacznik_nr_3_Harmonogram.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-19 14:44:04 215KB 209 razy
4 zalacznik_nr_5_wytyczne_przegladow_i_remontow.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-19 14:44:25 111KB 268 razy
5 zalacznik_nr_4_protokol_przegladu.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-19 14:44:15 81.KB 320 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 SIWZ+F1+F2+F3+UMOWA_po_modyfikacji.pdf (PDF, 336KB) 2009-01-30 12:53:56 336KB 865 razy
2 odpowiedz_na_pytanie_-_internet.pdf (PDF, 91.KB) 2009-01-30 12:54:44 91.KB 440 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_koA_cowe.doc (DOC, 28KB) 2009-02-12 09:54:50 28KB 546 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-01-2009 14:41:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-02-2009 09:54:50