Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 412.000 EUR pod nazwą:

 

„ SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655.z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 4

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

12.  Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2009r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

13.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.01.2009r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  321 - 324

 

14.   Wadium  w wysokości: na zadanie nr 1 – 700,00 zł, na zadanie nr 2 – 4.000,00 zł, na zadanie nr 3 i zadanie nr 4 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O /  Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. w terminie do dnia 16.01.2009 do godz. 1100. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

15.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

16.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_internet.doc (DOC, 53.KB) 2008-12-23 14:54:28 53.KB 395 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 koperta_utajniona.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-12-23 14:55:04 1.0MB 78 razy
2 SIWZ+F1+F2+F3+umowa.pdf (PDF, 433KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-12-23 14:54:28 433KB 73 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 27.KB) 2009-02-12 08:36:32 27.KB 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-12-2008 14:54:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-02-2009 08:36:32