Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych

 
 
OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy – 197.213.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 412.000 euro na:
 
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych
dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655)
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej oraz oleju
napędowego dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw w następujących szacunkowych ilościach :
a) benzyna bezołowiowa PB 95 – ok. 30.000 dcm3 rocznie (90.000 dcm3 w okresie trwania umowy),
       b) olej napędowy ON – ok. 400.000 dcm3 rocznie (1.200.000 dcm3 w okresie trwania umowy).
Określone powyżej ilości są ilościami szacunkowymi(prognozowanymi), a jednocześnie maksymalnymi.
 
1.1.            Realizacja zakupu paliw odbywać się będzie :
a)   w stacjach paliwowych wykonawcy na terenie całej Polski, pracujących w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia.
b)   bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów zamawiającego,
c)   sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego,
d)   w rozliczeniu bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.
 
1.2.            Zamawiający wymaga, aby najbliższe stacje paliw wykonawcy znajdowały się nie dalej niż 5 km liczonych przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od niżej wymienionych adresów w Szczecinie :
a)    ul. Ceglana 2
b)    ul. Golisza 10
c)    ul. Zapadła 8
d)    ul. Wspólna 41
 
oraz nie dalej niż 15 km od Zakładu Produkcji Wody Miedwie w miejscowości Nieznań,
 
- gdzie zlokalizowane są miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.
 
1.3.      Wykonawca wyda zamawiającemu następujące rodzaje kart flotowych :
a)      na nr rejestracyjny pojazdu napędzanego olejem napędowym w ilości – 95 szt.,
b)      na okaziciela dla pojazdów napędzanych olejem napędowym lub benzyną bezołowiową w ilości – 10 szt.,
c)      na okaziciela dla sprzętu napędzanego olejem napędowym lub benzyną bezołowiową w ilości – 15 szt.
Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
 
 
1.4.            Benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe muszą spełniać wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r.(Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.) oraz normach PN-EN 228 i PN-EN 590 w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego oraz zimowego). Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ich niezachowanie.
 
1.5.             Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji mniejszych ilości paliw od określonych w pkt. 1, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 
2.                  Termin realizacji zamówienia(obowiązywania umowy) – 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania deklarowanej ilości zakupu paliwa zawartej w umowie w zależności co nastąpi wcześniej.
 
3.          Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:
(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
(2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami                          zdolnymi do wykonania zamówienia,
(3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
(4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3.2.    Przez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w pkt 3.1. ppkt (1) należy rozumieć posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.)
 
3.3.     Przez dysponowanie potencjałem technicznym, należy rozumieć dysponowanie przez wykonawcę stacjami paliw znajdującymi się nie dalej niż 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od niżej wymienionych adresów w Szczecinie:
            a) ul. Ceglana 2
            b) ul. Golisza 10
            c) ul. Zapadła 8
            d) ul. Wspólna 41
oraz nie dalej niż 15 km od Zakładu Produkcji Wody Miedwie w miejscowości Nieznań,
 
- gdzie zlokalizowane są miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego
 
4.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4.1.            Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą: „spełnia/nie spełnia”
4.2.            Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 3.1. ppkt (1) do (4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
(1)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
(2)   aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(3)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
(4)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,                                                        potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
(5)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
(6)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
(7)   koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo energetyczne,
(8)   wykaz stacji paliw płynnych, o którym mowa w rozdz. II pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony na formularzu nr 3do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
4.3.            Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:
 
4.3.1.      pkt. 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
           a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubieganiu się o zamówienie
 
4.3.2. pkt. 4.2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
                                                                                                  
4.4.      Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.1. lit. a) i c) oraz w pkt. 4.3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument o którym mowa w pkt. 4.3.1. lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..
 
4.5.            Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu terminów, o których mowa w pkt. 4.4.
 
5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej przy ul. Szczawiowej 9 -14 70-010 Szczecin, w godz.   900÷ 1400
 
6.        Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14, Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18; w sprawach merytorycznych: Eugeniusz Wojszwiłło – tel. 091 431 61 39, Elżbieta Brzeska – tel. 091 431 61 34
 
7.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
8.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych
 
9. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.09.2008r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin
 
10.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2008r o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza
        10 71-682 Szczecin, pok. nr  321 – 324 (sala konferencyjna)
 
11. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
12.    Kryterium oceny: cena - 100%
 
13.    Termin związania ofertą – 60 dni
 
14.    Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 23111200-0, 23121100-2
 
15.    Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
 
16.    Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.08.2008r
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_internet.doc (DOC, 78.KB) 2008-08-18 11:34:57 78.KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 390KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-08-18 11:34:57 390KB 72 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pismo_pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 44.KB) 2008-09-09 08:40:38 44.KB 438 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_internet.doc (DOC, 31KB) 2008-10-02 12:24:29 31KB 409 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 18-08-2008 11:34:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-10-2008 12:24:34