Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 197.213.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 412.000 euro na:

 

„SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655)

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cysternami wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” zgodnego z normą PN-EN 883 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – Chlorek wodorotlenek poliglinu i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu” przeznaczonego do uzdatnienia 100.000.000m³ wody w okresie 36 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać towar wraz ze świadectwem serii / dostawy, które ma zawierać informację o dacie produkcji, gęstości, zasadowości, wartości pH, oraz o zawartości glinu i chlorków dla dostarczonego towaru. Koagulant musi posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r (Dz. U. 2007 r. nr 215 poz. 1588)

 

Wymagany przez Zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.       jony glinu – min. 6% Al³?

2.       zasadowość – min. 80%

3.       Odczyn pH – min. 3,5

Wymagana przez Zamawiającego jakość wody po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.      utlenialność           – redukcja ≥35%

2.      absorbancja w UV – redukcja ≥45%

3.      OWO (RWO)       – redukcja ≥30%

4.      glin pozostały        – max. 0,05 mg Al/dm³

5.      mętność                       – max. 0,4 NTU

6.      barwa                           – max. 3,0 mg Pt/dm³

7.      obniżenie odczynu pH – max. 0,4

8.      obniżenie zasadowości – max. 0,3 mval/dm³

 

1.                 Miejsce realizacji: Zakład Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu gmina Stare Czarnowo

 

2.                Termin realizacji zamówienia – umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 

              36 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

3.          Warunki udziału w postępowaniu

3.1.   O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

(2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami                          zdolnymi do wykonania zamówienia,

(3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

(4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3.2.     Przez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, należy rozumieć wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –  co najmniej 1 dostawą lub dostawami wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu lub chlorku wodorotlenku siarczanu poliglinu o łącznej ilości 3000 ton

3.3.     Przez znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy rozumieć posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł

 

4.          Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4.1    Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą: „spełnia/nie spełnia”

4.2    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 3.1. ppkt (1) do (4) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

(1)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

(2)    aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(3)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

(4)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,                                                        potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

(5)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

(6)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

(7)    wykaz wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 3.2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do SIWZ z podaniem ich wartości netto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

(8)    polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000zł. W sytuacji, gdy jakiekolwiek dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierał kwotę wyrażoną w euro, to w takiej sytuacji Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia z dnia ogłoszenia postępowania.

 

4.3.              Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

 

4.3.1.         pkt. 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

           a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubieganiu się o zamówienie

 

4.3.2.  pkt. 4.2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                                                                  

4.4.       Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.1. lit. a) i c) oraz w pkt. 4.3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument o której mowa w pkt. 4.3.1. lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

 

4.5.              Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu terminów, o których mowa w pkt. 4.4.

 

5.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej przy ul. Szczawiowej 9 -14 70-010 Szczecin, w godz.   900÷ 1400

 

6.         Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

7.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

8.         Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych

 

9.  Oferty należy składać w terminie do dnia 16.06.2008r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin

 

10.      Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.06.2008r o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza

        10 71-682 Szczecin, pok. nr  321 – 324 (sala konferencyjna)

 

11.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych)

 

12.      Kryterium oceny: cena za uzdatnienie 1000m³ wody - 100%

 

13.      Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.      Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 24132123-6 - chlorek poliglinowy

 

15.      Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

 

16.      Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.05.2008r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 86.KB) 2008-05-08 13:07:36 86.KB 422 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZALACZNIK_NR_2_warunki_przeladunku.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:12:44 93.KB 88 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 356KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:04:13 356KB 58 razy
3 FORMULARZ_NR_2.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:08:11 107KB 49 razy
4 Zal_nr_3_Protokol_z_wykonania_testow_naczyniowych.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:12:59 115KB 56 razy
5 Zal_nr_1_umowa_na_koagulant.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:10:34 128KB 51 razy
6 Formularz_nr_1.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:07:36 153KB 43 razy
7 Formularz_nr_3.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-08 13:08:23 128KB 52 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_koagulant_2008.doc (DOC, 26.KB) 2008-07-03 08:01:16 26.KB 405 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_zaw._umowy_koagulant_2008.doc (DOC, 27.KB) 2008-07-10 07:37:24 27.KB 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 08-05-2008 13:04:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 08-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-07-2008 07:37:24