Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

„SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU”

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 192.808.500,00, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 422.000 EUR na:

 

„SUKCESYWNE DOSTAWY WODNEGO ROZTWORU CHLORKU WODOROTLENKU POLIGLINU”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu zgodnego z normą PN-EN 883 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia…” przeznaczonego do uzdatnienia 26.000.000 m³ wody w okresie 12 miesięcy.

Wymagany przez Zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.       jony glinu – min. 6% Al³΅

2.       zasadowość – min. 80%

3.       Odczyn pH – min. 3,5

Wymagana przez Zamawiającego jakość wody po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu:

1.      utlenialność           – redukcja >30% [ max. 4,0mg O2/dm³]

2.      absorbancja w UV – redukcja >45% [ max. 8,0mˉ¹]

3.      OWO (RWO)       – redukcja >25% [ max. 7,0mg C/dm³]

4.      ChZT                    – redukcja >20% [ max. 17,0mg O2/dm³]

5.      glin pozostały        – max. 0,07mg Al/dm³

6.      agresywny CO2     – max. 2,5mg CO2/dm³

7.      mętność                       – max. 0,3 NTU

8.      barwa                           – max. 4,0mg Pt/dm³

9.      obniżenie odczynu pH – max. 0,3

10.  obniżenie zasadowości – max. 0,2 mval/dm³

 

1.                 Miejsce realizacji: Zakład Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu gmina Stare Czarnowo

 

2.                Termin realizacji zamówienia – umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 

              12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

3.          Warunki udziału w postępowaniu

3.1.   O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

(2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

(3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

(4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3.2.     Przez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, należy rozumieć wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –  co najmniej 1 dostawą lub dostawami wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu lub chlorku wodorotlenku siarczanu poliglinu o łącznej ilości 2000 ton

3.3.     Przez znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy rozumieć posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł

 

4.          Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4.1    Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą: „spełnia/nie spełnia”

4.2    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 3.1. ppkt (1) do (4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

(1)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

(2)   aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(3)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

(4)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,                                                        potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

(5)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

(6)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

(7)   wykaz wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 3.2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do SIWZ z podaniem ich wartości netto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

(8)   polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000zł. W sytuacji, gdy jakiekolwiek dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierał kwotę wyrażoną w euro, to w takiej sytuacji Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia z dnia ogłoszenia postępowania.

 

5.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej przy ul. Szczawiowej 9 -14 70-010 Szczecin, w godz.   900÷ 1400

 

6.         Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

7.         Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

8.         Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

9.  Oferty należy składać w terminie do dnia 04.09.2007r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin

 

10.      Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 04.09.2007r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza

        10 71-682 Szczecin, pok. nr  321 – 324

 

11.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złtych)

 

12.      Kryterium oceny: cena za uzdatnienie 1m³ wody - 100%

 

13.      Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.      Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 24132123-6 - chlorek poliglinowy

 

15.      Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

 

16.      Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.07.2007r

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_all.zip (ZIP, 146KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-07-26 14:01:01 146KB 62 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 2007_07_27_Pismo_koagulant_modyfikacja.doc (DOC, 31.KB) 2007-07-27 11:07:18 31.KB 461 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wyborze_koagulant_2007.doc (DOC, 26.KB) 2007-09-14 09:08:29 26.KB 448 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc (DOC, 30.KB) 2007-09-26 13:28:44 30.KB 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-07-2007 14:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-09-2007 13:28:44