Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zabezpieczenie studni Ranney`a położonej na terenie polderu Mścięcino w Szczecinie


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na:

„Zabezpieczenie studni Ranney`a położonej na terenie polderu Mścięcino w Szczecinie”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Obiekt: studnia głębinowa położona na terenie polderu Mścięcino w Szczecinie.

 2. Klasyfikacja wg kodu CPV obejmuje: CPV - 45110000, CPV - 45223500 - 1, CPV - 45310000.

 3. Zakres zamówienia obejmuje:

 • zabezpieczenie istniejącej studni głębinowej poprzez wykonanie płyty żelbetowej, po uprzednim obsypaniu studni piaskiem płukanym,

 • roboty rozbiórkowe (ogrodzenie),

 • roboty rozbiórkowe elektryczne (demontaż słupa oraz stacji transformatorowej)

Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarach robót oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, które są załącznikami do SIWZ.

Uwaga: demontaż płyt drogowych wyłączono z zakresu robót.

 1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ I WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 tejże ustawy

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy), że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym iosobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 PZP wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

   1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

   1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

   2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wpkt. III.2.1) - 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605) w zakresie określonym w SIWZ.

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:

1) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się wykonaniem co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o których mowa wyżej (Formularz nr 3 Wykaz wykonanych robót) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania;

- referencje wystawione przez zamawiających, potwierdzające, że roboty wykazane na Formularzu nr 3 (Wykaz wykonanych robót) zostały wykonane z należytą starannością;

- z treści referencji winien wynikać fakt wykonania przez wykonawcę robót zbliżonych swoim zakresem do przedmiotu zamówienia.

 1. Dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 15Kv.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Formularz nr 4);

 • kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • zaświadczenie właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającej członkostwo w niej oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 • kopię świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 15kV.

 1. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz zawiera najniższą cenę brutto.

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie,w sekretariacie pok. 124, w terminie do dnia 08.09.2006r. do godz.9.30.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego przy M. Golisza 10 w Szczecinie,w sali nr 321, w dniu 08.09.2006r. o godz. 10.oo.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. ODBIÓR SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 1. SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok.316, w godzinach 9.oo - 14.oo lub za zaliczeniem pocztowym.

 2. Koszt udostępnienia materiałów - 25zł

 3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami

- Elżbieta Jędrzejczyk tel. 091 4426 153

 1. DATA PUBLIKACJI - 23.08.2006r.

 2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JESTSIWZ

 1. www.zwik.szczecin.pl

 1. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. SIWZ wraz z załącznikami i formularzami

 2. Projekty budowlano-wykonawcze - 2szt.

 3. Przedmiary robót - 2szt.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zabezpieczenie_studni_Ranney_ogloszenie.doc (DOC, 47KB) 2006-08-24 11:32:36 47KB 484 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_z_zal.zip (ZIP, 297KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-24 11:32:36 297KB 45 razy
Wynik postępowania
1 ranney.doc (DOC, 25.KB) 2006-10-23 10:03:13 25.KB 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 24-08-2006 11:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 24-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 23-10-2006 10:03:13