Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt przebudowy budynku magazynowego oraz budowa stanowiska przepompowywania oleju napędowego w budynku hali pomp - ZPW Pilchowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. :

 

„Projekt przebudowy budynku magazynowego oraz budowa stanowiska przepompowywania oleju napędowego

w budynku hali pomp - ZPW Pilchowo”

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl,  odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Modernizacji, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 lub za zaliczeniem pocztowym 

2.Koszt udostępnienia materiałów : nieodpłatnie

3.Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Elżbieta Jędrzejczyk  –  tel.   091 – 44 - 26 -153

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5.Termin wykonania zamówienia: 8m-cy od dnia podpisania umowy.

6.Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia budowlane uprawniające tę osobę do pełnienia funkcji projektanta w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), lub zamierzający świadczyć usługi w powyższym zakresie, jako usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.).

c)wykonali w latach 2007 – 2012 co najmniej 1 pracę projektową mającą w zakresie zaprojektowanie nowego lub remont kapitalny budynku przemysłowego lub mieszkalnego o kubaturze co najmniej 500m3 .

           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

8. Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto.

9.Oferty należy składać w terminie do dnia02.10.2012 r. do godz.10.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

10.Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu02.10.2012 r.  o godz.10,05 w sali nr 328 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

11.Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 wypis_-_str.2.doc (DOC, 583KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-17 07:47:26 583KB 114 razy
2 plan_sytuacyjny.doc (DOC, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-17 07:47:04 2.8MB 115 razy
3 SIWZ_-_magazyn.doc (DOC, 497KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-14 12:31:35 497KB 157 razy
4 wypis_-_str._1.doc (DOC, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-17 07:47:18 100KB 112 razy
5 wyrys_-_str._2.doc (DOC, 883KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-17 07:47:39 883KB 136 razy
6 wyrys_-_str._1.doc (DOC, 408KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-17 07:47:32 408KB 133 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytanie.doc (DOC, 22.KB) 2012-10-01 13:45:48 22.KB 435 razy
2 N_O_T_A_T_K_A_z_25.09.2012.doc (DOC, 26.KB) 2012-09-27 10:26:48 26.KB 410 razy
Wynik postępowania
1 wyniki.doc (DOC, 22.KB) 2012-10-22 10:19:38 22.KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 14-09-2012 12:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jędrzejczyk 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 22-10-2012 10:19:38