Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489-88-47; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 12.10.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

 

13.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-19 08:44:49 88.KB 235 razy
2 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-19 08:44:25 159KB 176 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-19 08:45:37 114KB 231 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-19 08:45:26 257KB 239 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-19 08:45:05 88.KB 232 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 32.KB) 2011-10-28 13:56:01 32.KB 351 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-09-2011 08:44:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Dybza 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-10-2011 13:57:48